НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Poll

17.03. 22 г.

Агенцията по заетостта провежда анкетно проучване за съдействие на украински бежанци
На сайта на Агенцията по заетостта (АЗ) се провежда анкетно проучване, което ще позволи навременното набиране на база данни за бързо и адекватно съдействие за работа на пострадалите от конфликта в Украйна.

Чрез електронен формуляр на украински език, гражданите, пребиваващи в България, могат да посочат в коя икономическа област или конкретна професия биха желали да работят. Анкетата включва въпроси за продължителността и формата на предпочитаната работа, както и за нагласите за включване в обучения по български език. Успоредно с това се проучват и потенциалните пречки, възпрепятстващи започването на работа. Тази информация, както и попълнените данни за притежаваните образование, знания и умения, ще подпомогне формирането на профил на търсещото работа лице, който да бъде и предлаган на потенциални работодатели.

В друг електронен формуляр работодателите в България могат да отразят желанието си да наемат пристигащи от Украйна граждани, като посочат изискванията си към кандидатите. В анкетата те могат да споделят и възможностите си да помогнат чужденците да преодолеят социално-битовите бариери при започването на работа. Формулярът предлага също линкове към различните форми за подаване на директна заявка за свободни работни места към бюрото по труда.

Двата формуляра съдържат аналогични въпроси относно образование, професии, знания, умения, форма и продължителност на работа и др., с цел бързо съвпадение на профилите на предлаганата и търсената работна сила. Получената информация ще се обработва ежедневно и ще се използва от Агенцията по заетостта за своевременно организиране на групови и индивидуални форми за съдействие, посредничество и директни срещи между търсещи лица и работодатели.

Електронните формуляри са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в специалната рубрика „Възможности за работа на украински граждани“. В същата рубрика се публикува и актуална информация за достъпа до българския пазар на труда и условията за живот в България.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS