Анализ за пазара на труда към май 2021 г.

employment

23. 07. 21 г.

Министерството на труда и социалната политика публикува кратък анализ за пазара на труда към месец май 2021 г., който проследява нивата на безработица и тенденциите в отделните сектори в сравнение с данните от месец март 2020 г. по време на първата криза от пандемията с COVID – 19. Информация на Агенцията по заетостта показва, че регистрираните в бюрата по труда безработни през май 2021 г. намаляват на годишна и месечна база.

Съществено влияние върху динамиката на регистрираната безработица оказват въведените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка и предприетите от правителството мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса в страната. От началото на 2021 г. Наблюдението на работната сила, провеждано от Националния статистически институт, се осъществява в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700, което налага промени в методологията на наблюдението, като резултатите от Наблюдението на работната сила за първото тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди през 2020 г.

През първото тримесечие на 2021 г. заетите на възраст 15 и повече навършени години, по данни на Националния статистически институт (НСИ), са 3 028.7 хил. През първото тримесечие на 2020 г. техният брой е 3 107.2 хил. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 г. е 66.7%, при 68.1% през същия
период на предходната година. През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните е 204 хил. при стойност от 148.9 хил. за същото тримесечие на предходната година. Броят на безработните младежи 15-24 г. е 21.3 хил. през първото тримесечие на 2021 г., а броят на безработните младежи във възрастовата група 15-29 г. е 44.3 хил. Коефициентът на младежка безработица (15-24 г.) се установява на 21.3% през първото тримесечие на 2021 г., а коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 г. е 11%.

Пълният текст на анализа може да видите ТУК 

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България