В рамките на Национален форум на социално отговорните работодатели, който се проведе на 15 ноември в София, екипът на НАСОР представи разработен „Анализ на състоянието на изпълнение на Страгията за корпоративна социална отговорност за периода 2019-2023г.“, който е част от ангажиментите на НАСОР по проект „Изграждане на социално отговорна бизнес среда“ с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм.

Целта на проекта да идентифицира, подобри и доразвие съществуващите политики за корпоративна социална отговорност в България, като приложи най-добрите практики от Норвегия.

При разработването на анализа са анкетирани над 20 бизнес организации и 10 представители на държавните инситуции .Тези две проучвания дават полезни, с различна гледна точка, интересни, практически насочени и последователни резултати. От двата въпросника може да се заключи, че за периода 2019 -2023 г. Стратегията за корпоративна социална отговорност е ефективна и дава добри резултати за представянето на компаниите за отговорни.

Изследването  показва, че около три четвърти от компаниите прилагат социално отговорни политики за персонала, като значителен брой от тях прилагат и КСО за общността, последвани от социално отговорни практики за образование и околна среда. Относно изпълнението на Стратегията за КСО може да се потвърди, че компаниите я изпълняват на високо ниво, включвайки една или повече КСО области в своите политики. Най-нисък е броят на инициативите за КСО в областта на спорта и изкуството.

Що се отнася до социално отговорните дейности, които най – често компаниите изпълняват, резултатите сочат, че: Почти всички прилагат здравословни и безопасни условия на труд и най – важната дейност за НАСОР – социалното включване на хората с увреждания, заетостта и интеграцията им в работната среда. Когато казват, че прилагат „политики за социално приобщаване “, те ги определят като предоставяне на равни права за всички служители, осигуряват подходящи условия за работа, тяхното активно насърчаване и интеграция във всички нива на компанията , и прилагане на когнитивно многообразие, което по дефиницияAнализ на състоянието на изпълнение на Стратегията за КСО за периода 2019-2023г.означава включване на хората с различни начини на мислене и възможности. 

В проучването са разгледани и различните предизвикателства, с които компаниите се сблъскват. Предизвикателство за компанията за успешното прилагане на тяхната политика е, че дефицитът на кандидати /хора с различни възможности/, които биха искали да се развиват професионално и търсят работа. Друг проблем е, че мениджърският екип на компанията не може да бъде социално отговорен, поради липсата на време и енергия да обучава хора със специални нужди или не знае как да подходи с лицата от персонала, които имат например интелектуални затруднения.

На въпроса, защо компанията прилага КСО политики, се забелязва интересна тенденция, тъй като има три често срещани причини за прилагането на КСО практики. Това са работата в екип и приобщаването на служителите, добрите взаимоотношения с техните партньори, в т.ч. инвеститори, клиенти и възможността за иновации  в бизнеса, което от своя страна води до  разработването на нови продукти и услуги.

Основната цел на Стратегията за корпоративна социална отговорност е да доведе до по – устойчиви социално отговорни политики в корпоративния сектор. В резултат, 60% от анкетираните са съгласни, че има устойчива тенденция, 30% от хората смятат, че е необходимо повече време тази тенденция да бъде ефективна в дългосрочен план. В тази връзка, за да може Стратегията да бъде реализирана от компаниите, и точно регулирана и наблюдавана от държавата, между двете страни трябва да съществува ясна и дългосрочна комуникация и добри взаимоотношения.

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Предстоящо онлайн обучение „Социално отговорно поведение на средния мендижмънт в компанията“

Членове на НАСОР са номинирани в Годишните награди за социално отговорен бизнес

Инструментариум за стимулиране на корппоративното управление представен от Глобалния договор на ООН

Посещение с обучителна цел в Белгия по проект „IWorCon“, насочен към подобряване условията на труд в социалните услуги

Уъркшоп „Социален стълб на устойчивост. Системи за отчитана на социалния компонент“

Регионална среща „Устойчиво развитие. Социално отговорен бизнес“ гр. Пловдив, 13 февруари 2024г.

Член на НАСОР е ТОП работодател за 10-та поредна година

Доклад относно пазарните практики при използване на Таксономията на ЕС и други инструменти от рамката за устойчиви финанси

Партньорство с МФ Колорадо – гр. Пазарджик