НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

трафик на хора

07.04.2021 г.

Агенцията по заетостта (АЗ) е партньор на стартиращата ежегодна Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора и 10-те местни комисии за борба с трафика на хора в страната. Целта на кампанията е да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

Редица събития и инициативи ще бъдат реализирани в рамките на кампанията с цел превенция и повишаване на информираността на българските граждани, които желаят да работят в Европа, на чуждестранните граждани (временни или сезонни работници) на територията на България, както и на работещите в рискови сектори. Акцент ще бъде поставен на създадените вследствие на пандемията от COVID-19 и влошената икономическа ситуация предпоставки за предприемане на рискови инициативи за трудова реализация, увеличаващи възможностите за попадане в трудова експлоатация.

АЗ и бюрата по труда в страната ще вземат участие в планираните в рамките на кампанията дейности, включващи кръгла маса на тема „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“, регионален форум в Благоевград на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – идентификация и превенция в условията на криза и нарастваща безработица“, информационни сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица, и други.

Други партньори на кампанията са Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Изпълнителна агнция „Главна инспекция по труда“и Конфедерация на независимите синдикати в България – КТ „Подкрепа“. Актуална информация, свързана с кампанията, ще бъде публикувана периодично и на уебсайта на Агенцията по заетостта, раздел „Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация”.

Източник: Агенция по заетостта

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Повече технологии, по-малко икономика във ВУЗ-овете през учебната 2020/2021

Стартиращо събитие по проект B-WISE

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“