Европарламентът и страните членки се споразумяха за Европейския социален фонд

исс

Европейският парламент и държавите членки на ЕС постигнаха споразумение относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Фондът е замислен като основен финансов инструмент за защита на социалните права, подкрепа на работните места и създаване на справедливо и приобщаващо общество. Освен това той ще предостави необходимите ресурси за възстановяване на нашите икономики след кризата от COVID-19.

Валдис Домбровскис,  заместник-председател на ЕК по въпросите на икономиката, подчертава, че този инструмент ще бъде нашият основен начин за инвестиране в хората и за изграждане на по-социална и приобщаваща Европа при излизането ни от кризата. И допълва: „ЕСФ+ ще спомогне за създаването на повече равни възможности, по-добър достъп до пазара на труда, по-справедливи условия на труд и по-добра социална закрила. Той ще е насочен към борбата с бедността и развиването на подходящи умения за цифровия и екологичния преход, като се наблегне на стойността и потребностите на младите хора, които са следващото ни поколение.“

ЕСФ+ разполага с общ бюджет от 88 милиарда евро (по цени от 2018 г.). Той инвестира в хората, създава и защитава възможности за работа, насърчава социалното приобщаване, бори се с бедността и развива уменията, които са необходими за цифровия и екологичния преход. ЕСФ+ ще включва също така по-амбициозно изискване за инвестиране в младите хора и за справяне с детската бедност, както предлага Комисията.

В рамките на политическото споразумение ЕСФ+:

  • Ще инвестира в младите хора, който бяха особено тежко засегнати от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. Държавите членки, в които процентът на младите хора, незаети с работа, учене или обучение (т. нар. NEET на възраст между 15 и 29 години), е над средния процент за ЕС, следва да отделят поне 12,5 % от своите средства по ЕСФ+, за да помогнат на тези млади хора да намерят квалификация или работа с добро качество. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия в подкрепа на мерките за младежка заетост. Комисията настоятелно призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности за финансиране с цел да увеличат инвестициите в мерки за младежка заетост.
  • Ще подкрепя най-уязвимите лица, засегнати от загубата на работни места и от намаляването на доходите: Държавите членки ще трябва също така да заделят най-малко 25 % от своите средства по ЕСФ+ за насърчаване на социалното приобщаване.
  • Ще предоставя храна и основно материално подпомагане на най-нуждаещите, като интегрира в ЕСФ+ настоящия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Всички държави членки ще заделят поне 3 % от своите средства по ЕСФ + за тази цел.
  • Ще инвестира в децата, които са пострадали от кризата. Държавите членки, в които равнището на детска бедност е над средното за ЕС, следва да използват поне 5 % от своите средства по ЕСФ+, за да се справят с този проблем. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия за борба с детската бедност, а Комисията призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности с цел допълнително да увеличат инвестициите в борбата с детската бедност.
  • Ще подкрепя пряко социалните иновации чрез новото направление за заетост и социални иновации на ЕСФ+ със специален финансов пакет в размер на 676 милиона евро.

Следващи стъпки

След политическото споразумение Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да одобрят регламента за ЕСФ+, с цел влизането му в сила.

Дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с NextGenerationEU, който е временен инструмент за стимулиране на възстановяването на Европа, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 1,8 трилиона евро (по цени за 2018 г.). Тя ще бъде по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

Последната стъпка от приемането на следващия дългосрочен бюджет на ЕС беше постигната на 17 декември 2020 г. Европейската комисия започна да разпределя средствата по линия на новия дългосрочен бюджет на ЕС на 1 януари 2021 г.

За да може Комисията да започне да заема средства по NextGenerationEU и по този начин инструментът да стане оперативен, новото Решение за собствените ресурси трябва да бъде ратифицирано от всички държави членки в съответствие с конституционните им изисквания.

ЕСФ+ ще бъде основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората. Неговата цел е изграждането на по-социална и приобщаваща Европа. Той ще подкрепя държавите членки да се справят с кризата, породена от пандемията от COVID-19, и да постигнат високи равнища на заетост, справедлива социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, готова за прехода към екологична и цифрова икономика.

По този начин ЕСФ+ допринася за финансирането на прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права чрез действия в областта на заетостта, образованието, уменията и социалното приобщаване.

Източник: ЕК

Регионални тенденции за растеж и конвергенция в ЕС

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България