ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

zapadni_balkani

Европейската комисия прие всеобхватен икономически и инвестиционен план за Западните Балкани, който има за цел да стимулира дългосрочното икономическо възстановяване на региона, да подкрепи екологичен и цифров преход и да насърчи регионалната интеграция и сближаването с Европейския съюз.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел заяви: Гражданите на Западните Балкани са част от Европа и ние имаме общ интерес да помогнем на тези шест партньора да постигнат напредък по пътя си към ЕС. С икономическия и инвестиционен план добавяме действия към нашата оценка на пакета за разширяване, като предоставяме задълбочена и силна подкрепа за икономическото възстановяване и реформите — за модерни, по-екологични и по-проспериращи Западни Балкани, които да постигат по-добри резултати за своите граждани по пътя към ЕС.

При представянето на новия план комисарят на ЕС по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархеи коментира: Днес представяме нашия икономически и инвестиционен план за Западните Балкани за стимулиране на икономическото развитие и възстановяване на региона. Ще мобилизираме финансиране до 9 милиарда евро за водещи инвестиционни инициативи в областта на транспорта, енергетиката, екологичния и цифровия преход, за да се създадат устойчив растеж и работни места. Планът също така предлага път за успешна регионална икономическа интеграция, за да се ускори сближаването с ЕС и да се преодолеят различията в развитието между нашите региони, като в крайна сметка се ускори процесът на интеграция в ЕС. Този план следва да спомогне за превръщането на Западните Балкани в един от най-привлекателните региони за инвестиции в света. Изпълнението, разбира се, ще трябва да върви ръка за ръка с реформите.

Икономическият и инвестиционен план определя значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона. С него ще бъде предоставена подкрепа за устойчивата свързаност, човешкия капитал, конкурентоспособността и приобщаващия растеж, както и за двойния екологичен и цифров преход.

Успоредно с плана за икономически инвестиции в подкрепа на региона Комисията представи насоки за изпълнение на зелената програма за Западните Балкани, която се очаква да бъде приета на срещата на високо равнище за Западните Балкани в София през ноември 2020 г. В нея се предвиждат действия по пет стълба. Те са i) действия в областта на климата, в това число декарбонизация, енергетика и мобилност, ii) кръгова икономика, с акцент върху отпадъците, рециклирането, устойчивото производство и ефикасното използване на ресурсите, iii) биологично разнообразие с цел защита и възстановяване на природното богатство на региона, iv) борба със замърсяването на въздуха, водата и почвата и iv) устойчиви хранителни системи и селски региони. Цифровизацията ще бъде ключов фактор за горепосочените пет стълба в съответствие с концепцията за двоен екологичен и цифров преход.

В плана се определят десет водещи инвестиционни инициативи в подкрепа на големите пътни и железопътни връзки в региона, енергията от възобновяеми източници и прехода от енергия от въглища, санирането на обществени и частни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, инфраструктурата за управление на отпадъците и отпадъчните води, както и разгръщането на широколентова инфраструктура. Други водещи инициативи включват увеличаване на инвестициите в частния сектор за повишаване на конкурентоспособността и иновациите, по-специално на малките и средните предприятия и гаранция за младежта.

В допълнение към значителното безвъзмездно финансиране от ЕС за региона, ЕС може да предостави гаранции, за да спомогне за намаляване на разходите за финансиране както за публичните, така и за частните инвестиции, и за намаляване на риска за инвеститорите. Подкрепата чрез новия гаранционен механизъм за Западните Балкани в рамките на гаранцията на ЕС за външна дейност и Европейския фонд за устойчиво развитие плюс се очаква да мобилизира потенциални инвестиции в размер до 20 милиарда евро през следващото десетилетие.

Инвестиционният пакет ще бъде основен двигател за увеличаването на публичните и частните инвестиции в региона от страна на европейските и международните финансови институции.

По-доброто свързване на икономиките на Западните Балкани в региона и с ЕС изисква силен ангажимент от страна на Западните Балкани за осъществяване на фундаментални реформи, задълбочаване на регионалната икономическа интеграция и развиване на общ регионален пазар въз основа на достиженията на правото на ЕС, за да се превърне регионът в по-привлекателно място за инвестиции.

Икономически и инвестиционен план за подпомагане на икономическото възстановяване и сближаване

Източник: ЕК

Икономическият растеж на България ще се забави през 2023, но през следващата година, се очаква увеличение

Инвестиции за райони в България с висока безработица

Дистанционни срещи с работодатели от община Плевен на тема Трудова заетост

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“

Работна среща по проект SAS

Партньорство с ЛЕОНИ България