НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Untitled

На 07.02.2023 г., екипът на НАСОР участва в допълнителна среща по проект B-WISE. Целта на партньорското събитие бе да бъдат уточнени и разпределени всички предстоящи дейности по Работен Пакет 3 (РП3) и Работен Пакет 6 (РП6). Новият лидер на РП3 презентира и запозна всички участници с техните ангажименти през 2023г. – настоящи и бъдещи инициативи, които бяха успешно съгласувани:

* Работен пакет 3 – предстои да бъде създадена система за приоритизиране и класификация на нуждите от обучение, изведени чрез различните сценарии в рамките на WP2. На база на тази система ще бъде изготвена обучителна програма за създаване на квалификационни профили в сектора на WISEs.Среща по проект BWISE

* Работен пакет 6 – Изготвяне на първа версия на стратегия за секторни умения (базирана на идентифицираните сценарии и „personas“), включваща основни етапи, ясни дейности и план за действие и карта на възможности за финансиране за приложение на стратегията, базирана на националните проучвания на страните-партньори.Среща по проект BWISE

Партньорите във всяка държава /регион ще подготвят практически насоки за приложение на стратегията на национално ниво.

Усилията на НАСОР остават фокусирани върху постигането на дълготраен ефект и резултати с голям социален принос и устойчивост.

Подкрепа за микро и малки предприятия чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“

„Нужно е да бъдем толерантни и бизнесът да се опитва да дава повече възможност на хората с увреждания!“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Обмяна на добър опит в Норвегия в сферата на корпоративната социална отговорност

Покана за участие в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Транснационална среща по проект SAS

Работна среща по проект B-WISE

Най-големият търговец на дребно в света въвежда адаптивни продукти за хора с увреждания

Партньорство с Manpower България

Работна среща по проект BSRBE

Работна среща по проект BWISE

Проект „Създаване на социално отговорна бизнес среда“